Home   |   Contect Us   |   MAP
 
首頁 EnglishWeb 友善聯結 本會位置
   稿約 回上頁 / <上一期   下一期>
第50卷-第2期

目錄:   PDF( 0.18MB )

編輯範圍頁:  PDF( 0.47MB )

1
挺水植物根系發展對濱水地區土壤沖蝕之影響
50(2):41-48
王咏潔[1]* 陳登詠[1] 許家銓[2]
* Corresponding Author. E-mail : wangyc@nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 9.66MB )   |  
2
山崩潛感模型的逐步建構與決策分析─以陳有蘭集水區為例
50(2):49-62
葉柏村 張光宗*
* Corresponding Author. E-mail : changkt@nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 9.22MB )   |  
3
東門溪防砂壩調降對河床沖淤變化之影響
50(2):63-72
劉宜君[1] 許詠晴[1] 邱渝方[1] 李正鈞[2] 廖雯慧[2] 陳樹群[1]*
* Corresponding Author. E-mail : scchen@nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 6.34MB )   |  
4
結合鑽探與地球物理方法調查八寶寮崩塌地之水文地質特性
50(2):73-88
張國欽[1] 葉信富[2*] 林榮潤[3] 陳耐錦[3] 柯建仲[3] 陳榮俊[1]
* Corresponding Author. E-mail : hfyeh@mail.ncku.edu.tw
Show preview   |   PDF( 11.14MB )   |  
Copyright © 2010 社團法人中華水土保持學會   本會位置       
電話:02-2367-8532   傳真:02-2368-6732   地址:台北市廈門街113巷8號2樓